OHODNOŤ SVOJHO PROFÁKA

OHODNOŤ SVOJHO PROFESORA

OHODNOŤ SVOJHO UČITEĽA

OZNÁMKUJ SVOJHO PROFÁKA

OZNÁMKUJ SVOJHO PROFESORA

OZNÁMKUJ SVOJHO UČITEĽA

HODNOTENIE PROFÁKOV

HODNOTENIE PROFESOROV

HODNOTENIE UČITEĽOV

PODMIENKY POUŽÍVANIA SERVERU www.profaci.sk

 

I.

PREAMBULA

 

Server www.profaci.sk / ďalej len Server/ je diskusiou študentov o procese výučby a štúdia a má študentov informovať o študijných predmetoch a o procese výučby na škole. Každý má možnosť oboznámiť sa s informáciami a názormi dostupnými na Serveri, avšak iba registrovaní Používatelia môžu pridávať obsah, hodnotenia a majú prístup k dodatočným službám. Prístup na Server je určený študentom škôl v SR na oboznámenie sa s procesom výučby a na podávanie informácii a názorov o procese výučby, vrátane Profesorov, t. z . so spôsobom výučby, rozsahom výučby, kvalitou prednášok, formou skúšky atď.

Prístup na Server neposkytuje priestor na znevažovanie Profesorov a školy. Za týmto účelom je súčasťou Servera bezpečnostný program, ktorý filtruje znevažujúce, príp. vulgárne výrazy. Používateľ je zodpovedný za porušenie právneho poriadku SR pri jeho aktivitách vykonaných pod jeho používateľským menom a heslom.

Podmienky používania Servera sú záväzné pre Používateľa bez toho, aby bolo potrebné uzavrieť osobitnú zmluvu.

 

II.

PODMIENKY

 

 1. Poskytovateľ umožňuje prístup na Server www.profaci.sk
 2. Server je dostupný na stránke www.profaci.sk
 3. Používateľ je fyzická osoba od 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, ktorá sa oboznámila s Podmienkami používania Servera, porozumela im a súhlasí s nimi, prejde registráciou a získa prístup k informáciám spravovaných Poskytovateľom. Používateľ smie uvádzať len informácie a názory vyplývajúce z osobnej skúsenosti.
 4. V mene neplnoletého Používateľa je oprávnený pridávať obsah na Server jeho zákonný zástupca.
 5. Profesor je pedagóg, vyučujúci na škole v SR.
 6. Zaregistrovaním sa na Serveri Používateľ potvrdzuje, že údaje ktoré poskytol, sú pravdivé.
 7. Ak Poskytovateľ zistí, že údaje ktoré Používateľ uviedol pri registrácii nie sú pravdivé, môže mu bez predošlého upozornenia zrušiť účet.
 8. Poskytované informácie – informácie o procese vyučovania/štúdia a o Profesoroch, v súlade s Podmienkami, získané z príspevkov Používateľov. Ide o informácie, ktoré zorientujú Používateľa o procese vyučovania/štúdia a o Profesorovi, jeho nárokoch na rozsah vedomostí pri skúškach písomných/ústnych, jeho reakcie na nesprávne odpovede, možnosti opráv skúšok, úroveň jeho výučby/prednášok z hľadiska prípravy na skúšku, pramene, z ktorých skúša (z prednášok, vlastné učebnice, skriptá, iné pramene), kontrola účasti na prednáškach/seminároch, nároky na úpravu odevu, účesu a iné užitočné informácie o vzťahu k študentom.
 9. Zoznam základných, stredných a vysokých škôl – Poskytovateľ umožní prístup na ním spravovaný, priebežne aktualizovaný zoznam škôl v Slovenskej republike.
 10. Poskytované služby – Poskytovateľ umožňuje Používateľovi zverejňovať informácie a názory o procese výučby a o Profesoroch a oboznamovať sa s informáciami a názormi iných Používateľov. Na poskytovanie a odber služieb musí dať Používateľ súhlas Poskytovateľovi s Podmienkami. Nie je potrebné uzavrieť osobitnú zmluvu o odbere služieb medzi Poskytovateľom a Používateľom.
 11. Právo na odpoveď – Profesori majú právo na zverejnenie svojho názoru k informáciám o svojej osobe v súlade s Podmienkami.
 12. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytnúť údaje Používateľa, uvedené pri registrácii tretej osobe. Poskytovateľ je povinný poskytnúť údaje o Používateľovi len v prípadoch, kedy mu to ukladá právny poriadok SR.
 13. Za obsah Serveru /oznamy, príspevky, informácie o Profesoroch, informácie o predmetoch a ďalšie/ sú zodpovední Používatelia Serveru, ktorí tieto informácie na Server pridali. Poskytovateľ nezodpovedá za tieto informácie, nezaručuje ich správnosť či objektivitu, nezodpovedá za prípadné porušenie práv iných osôb Používateľmi.
 14. Dovolené konanie Používateľa – informácie a názory nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi alebo pravidlami spoločenského spolunažívania. Nie je dovolené používať informáciu alebo názor, ktorý obsahuje vulgárne a znevažujúce výrazy, nadávky, prezývky, nelegálne zasahovanie do rodinného života, obvinenia z trestnej činnosti, vyzývanie k násiliu alebo náboženskej, rasovej, etnickej a pod. nenávisti.
 15. Všetky informácie, názory a komentáre sú Poskytovateľom pred zverejnením z hľadiska obsahu Preambuly týchto Podmienok a čl. II. bod 14 upravené vynechaním alebo vybodkovaním slova/slovných spojení, alebo ak Poskytovateľ uzná za potrebné nezverejniť ich, ak ich zverejní, dodatočne ich odstráni.
 16. Poskytovateľ sa zaväzuje, v rozumnej miere, ktorá sa od neho dá očakávať, že vynaloží všetko úsilie, aby zverejnené informácie a názory boli v súlade s týmito Podmienkami, a však nie je zodpovedný za obsah informácií, názorov a komentárov Používateľa alebo Profesora, ktorý využil právo na odpoveď.
 17. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vymazať obsah, ktorý nie je v súlade s Podmienkami používania Servera, prípadne obmedziť, alebo zrušiť registráciu Používateľa, ktorý Podmienky porušuje.

 

III.

UPOZORNENIE POUŽÍVATEĽOV NA NÁSLEDKY PROTIPRÁVNEHO KONANIA

 

 1. Poskytovateľ výslovne upozorňuje Používateľa na následky porušenia Podmienok, najmä porušenie obsahu Preambuly a ustanovenia II. ods. 14, ktoré môžu mať pre Používateľa negatívne právne následky a to občianskoprávne, kde Používateľovi hrozí súdne konanie, ktoré môže mať za následok zaplatenie nemajetkovej ujmy (čiastky sú vysoké) pre prípad úspechu v súdnom konaní, na začatie ktorého dá podnet Profesor.
 2. Ďalším, ešte závažnejším negatívnym dôsledkom je trestnoprávna zodpovednosť v prípade naplnenia skutkovej podstaty trestného činu ohovárania, kde hrozí trest odňatia slobody v trvaní 1 až 3 roky, podľa závažnosti následkov (ohrozenie cti a vážnosti u spoluobčanov, poškodenie v zamestnaní, narušenie rodinných vzťahov alebo iná vážna ujma na zdraví, majetku a pod.).
 3. Právny poriadok SR nepovažuje za porušenie osobnostných práv, podľa § 11 a nasl. občianskeho zákonníka, oprávnenú kritiku, musí byť však v primeranej forme.

 

IV.

ĎALŠIE PODMIENKY

 

 1. Používateľ dáva Poskytovateľovi súhlas na zverejnenie obsahu jeho príspevku na Serveri bez nároku na odmenu.
 2. Používateľ nesmie pridávať k informáciám, názorom, komentárom a pod, žiadne reklamy.
 3. Používateľ je oprávnený používať informácie Servera www.profaci.sk len pre svoje osobné účely, ako koncový spotrebiteľ. Nie je povolené informácie spracovávať a posielať ich samostatne či v súboroch ďalšej osobe.
 4. Používateľ nie je oprávnený využívať Server www.profaci.sk na komerčné účely.
 5. Poskytovateľ nezaručuje neprerušenú prevádzku Servera.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť používaním služieb Servera.
 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá používania Servera.
 8. Posledné znenie pravidiel je vydané z dňa 20. 03. 2012.

 

V Bratislave 20. marca 2012